Przedszkole

Montessori Przyjaźni

REKRUTACJA

Przyjmując do przedszkola dziecko, przyjmujemy wraz z nim jego „całą Rodzinę”. Oznacza to, że ważne jest dla nas, aby Rodzice rozumieli i akceptowali filozofię naszej placówki.

Do przedszkola przyjmowane są dzieci w wieku 2,5 – 6 lat. Zapis dziecka do Przedszkola Montessori Przyjaźni poprzedza przybycie obojga Rodziców na spotkanie wprowadzające w ideę pedagogiki Marii Montessori oraz zapoznanie się z poradnikiem. W szczególnych sytuacjach dyrekcja przedszkola może zdecydować się na kolejne spotkanie, w celu poznania dziecka. Jeżeli Rodzic/e nie zgadza/ją się z ideą Montessori lub informacjami zawartymi w poradniku, Rodzina ta nie będzie brana pod uwagę w procesie rekrutacji.

Jeśli Rodzice znają i akceptują zasady przedszkola, zobligowani są wypełnić Kartę Zgłoszenia Dziecka, a także podpisać umowę o Świadczenie Usług Wychowania Przedszkolnego. Kolejnym etapem jest opłata wpisowego w ciągu 7 dni od podpisania umowy. Niepodpisanie umowy oraz/lub brak wpłaty wpisowego w terminie wskazanym powyżej traktowane będzie jako rezygnacja z ubiegania się o miejsce w przedszkolu.

Rodzeństwo dzieci uczęszczających już do naszej placówki ma pierwszeństwo w procesie rekrutacji. Oferujemy 10% zniżki dla drugiego i kolejnego dziecka z Rodziny.

ZASADY

W naszym przedszkolu obowiązują jasne, stałe i zrozumiałe zasady pozwalające na to, aby każde dziecko czuło się w nim dobrze i bezpiecznie. Wierzymy, iż zdecydowanie lepszym sposobem na ich realizację jest budowanie w dziecku wewnętrznej dyscypliny (wewnątrzsterowności), niż narzucanie dyscypliny z zewnątrz. Nauka samodyscypliny jest procesem dłuższym, jednak jego efekty są nieporównywalne. Tylko dziecko wychowywane w wolności może doświadczyć radości ze swojego zachowania oraz odkryć korzyści z niego płynące. Kształtowanie w dziecku samodyscypliny wymaga wspólnego wysiłku domu i przedszkola – ścisła współpraca tych dwóch środowisk jest niezbędna.

Jako placówka, kładziemy duży nacisk na respektowanie uczuć i przestrzeni innych, pokazujemy, co jest właściwe / niewłaściwe poprzez komunikację empatyczną, skierowaną na potrzeby oraz inne proponowane rozwiązania. Wierzymy, że dziecko rozwija się prawidłowo, kiedy nie jest karane, a nagrodą jest satysfakcja z dobrze wykonanej pracy. Dziecko ma swobodę i możliwość decydowania, pod warunkiem nieprzeszkadzania innym i niezakłócania ich spokoju przy wykonywanej czynności. Nie zgadzamy się na zachowania agresywne i przemocowe, choć wiemy, że w tym wieku najczęściej wynikają z frustracji oraz impulsywności dzieci, a nie z ich złej woli. Staramy się uświadamiać dzieciom naturalne konsekwencje ich postępowania oraz skutki, jakie przynoszą one innym osobom. Dzięki temu uczymy ich odpowiedzialności za swoje zachowanie i uwrażliwiamy na sytuacje społeczne.

Wobec dzieci z widocznymi problemami wychowawczymi, w pierwszej kolejności staramy się przekierowywać ich uwagę na konkretne działanie, proponowanie aktywności dających realne zainteresowanie oraz pracę. Jeśli nie daje to oczekiwanych rezultatów, dziecko jest izolowane od reszty grupy w celu wyciszenia, uspokojenia, ale nigdy nie pozostaje bez opiekuna. Nauczyciel rozmawiający z dzieckiem o jego niewłaściwym zachowaniu stosuje metodę Porozumienia Bez Przemocy (ang. NVC). Unika zwrotów stygmatyzujących, nie przykleja „łatek” (np. „jesteś niegrzeczny/zły”), a wskazuje, co zaobserwował, jakie wywołuje to emocje/reakcje i o co konkretnie prosi, czego oczekuje. Codzienna obserwacja dzieci pozwala nauczycielom wychwytywać niewłaściwe modele zachowań i pomaga w formułowaniu pomysłów na to, jak w duchu szacunku można pomóc dziecku w zmianie jego zachowania.

W przedszkolu posiadamy również kluczowe zasady obowiązujące w klasach Montessori i zależy nam, aby było one przez Państwa przypominane dzieciom:

 1. Trzymanie ręki na ramieniu
  Gdy dziecko chce coś powiedzieć nauczycielowi, który w danym momencie rozmawia z innym dzieckiem, kładzie nauczycielowi rękę na ramieniu i czeka na swoją kolej. Nauczyciel dotykając ręki dziecka daje mu do zrozumienia, że je widzi i za chwilę poświęci mu swoją uwagę. Gdy skończy rozmowę, uwagę swoją kieruje do dziecka, które cierpliwie czekało. Wyjątkiem są sytuacje alarmowe, kiedy zasada ta nie obowiązuje. Z pewnością będziecie Państwo doświadczali tego typu gestów także w domu.
 2. Dywaniki
  Dzieci na podłodze pracują na małych dywanikach, które są alternatywą do pracy przy stole. Dywaniki ograniczają przestrzeń pracy danego dziecka, dzięki czemu unikamy sytuacji, gdy bawi się ono np. puzzlami na całej powierzchni dywanu. Ułatwia to także porządkowanie dziecku jego stanowiska pracy. Gdy dziecko nie dokończyło swojej pracy i chciałoby do niej wrócić za jakiś czas, może położyć obok niej wizytówkę ze swoim imieniem.
 3. Zabawki
  Klasy montessoriańskie są klasami bez standardowych zabawek. Dzieci mogą przynosić z domu gry planszowe, puzzle, ksiażki oraz inspirujące obrazki, raz w tygodniu – w piątek. Rano rzeczy te zostają w szatni lub w wyznaczonym miejscu w sali, po południu będzie czas, by podzielić się nimi z innymi dziećmi. Przyniesiona do przedszkola rzecz jest niejako wypożyczona w tym dniu dla przedszkola i mogą z niej korzystać inne dzieci. Jeśli dziecko nie jest gotowe na dzielenie się, prosimy o niedawanie mu do placówki ww. przedmiotów. Należy pamiętać, ze przyniesione rzeczy mogą ulec uszkodzeniu i przedszkole nie ponosi odpowiedzialności za powstałe zniszczenia.

WSPÓŁPRACA

Dla prawidłowego rozwoju dziecka istotne jest porozumienie i spójność w procesie wychowawczym. Nasze przedszkole ma za zadanie służyć Rodzinie i wspierać Rodziców w kształtowaniu umiejętności dziecka oraz jego charakteru. Harmonijne i spójne środowisko, w którym przebywa dziecko (przedszkole i dom) tworzy atmosferę bezpieczeństwa i sprzyja jego rozwojowi.

Szczerość jest jednym z fundamentów współpracy kadry przedszkola z Rodzicami. Nie chcemy zatajać żadnych kluczowych informacji o rozwoju dziecka. Prosimy również o szczerość ze strony Rodziców. Prosimy o informowanie nauczycieli o istotnych zmianach w domu czy życiu rodzinnym (np. śmierć członka rodziny, dłuższy pobyt w miejscu innym, niż dom, zmiany w relacjach rodzinnych – separacja, rozwód, pojawienie się kolejnego dziecka w rodzinie, czy zmiany zdrowotne), które mogą wpłynąć na funkcjonowanie dziecka.

W przypadku nurtującego Państwa problemu związanego z dzieckiem prosimy o zachowanie kolejności zgłaszania problemu: nauczyciel/wychowawca grupy → dyrektor (właściciel) przedszkola. Pomocnym może również okazać się komunikator w panelu rodzica.

Nauczyciele zatrudnieni w przedszkolu mają za zadanie wspierać dzieci w ich drodze ku samodzielności poprzez prezentację materiału, obserwację i takie przygotowanie otoczenia, aby odpowiadało ono na potrzeby dzieci. Nauczyciel troszczy się o wyposażenie klasy, ścisłą współpracę z Rodzicami w procesie wychowania dziecka, organizowanie zajęć odpowiadających misji przedszkola. Dlatego to do nauczycieli w pierwszej kolejności należy zwracać się we wszystkich sprawach związanych z edukacją i wychowaniem oraz rozwojem dzieci, programem nauczania, organizacją dnia oraz odpowiedzialnością za bezpieczeństwo dzieci.

Zadaniem koordynatora (dyrektora ds pedagogicznych) jest nadzór nad pracą placówki. Do koordynatora, a w następnej kolejności do dyrektora (właściciela) placówki, należy zwracać się we wszelkich sprawach związanych z funkcjonowaniem całego przedszkola oraz w sytuacji braku możliwości rozwiązania potencjalnego problemu przez nauczyciela czy w przypadku konfliktu pomiędzy nauczycielem a rodzicem, wymagającym wsparcia.

KOMUNIKACJA DOM – PRZEDSZKOLE

Zależy nam, aby byli Państwo dobrze poinformowani i rozumieli to, co się dzieje w przedszkolu. Dobrego przepływu informacji oczekujemy również od Was. Niemniej jednak chcemy wyeliminować sytuacje, w których istotne informacje są przekazywane „w drzwiach”. Czas odprowadzania i odbierania dzieci nie sprzyja długim rozmowom z nauczycielami, którzy muszą skoncentrować swoją uwagę właśnie na dzieciach. Proponujemy zatem następujące formy kontaktu:

Kontakt telefoniczny i elektroniczny

Przedszkole dysponuje wewnętrznym numerem telefonu, pod którym Rodzice mogą kontaktować się z nauczycielami. Prosimy o przesyłanie wiadomości tekstowych SMS (a dzwonić wyłącznie w sprawach pilnych). Personel odczytuje wiadomości obowiązkowo rano w godzinach 7.00 – 8.30 oraz w czasie obiadu (jeśli istnieje taka możliwość, również później). Nauczyciele nie odbierają telefonu podczas zajęć – jest on wówczas wyciszony. Jeżeli mają Państwo istotną wiadomość do przekazania, prosimy o kontakt z dyrektorem (właścicielem) przedszkola, który przekaże informacje kadrze. Prosimy o zapisanie numerów przedszkolnych oraz każdorazowe odbieranie połączeń z przedszkola – kontaktujemy się wyłącznie w sprawach nagłych i wyjątkowych.

Telefon przedszkolny pozostaje zawsze w placówce, a nauczyciele nie podają swoich prywatnych numerów telefonu.

Informacje kluczowe, dotyczące funkcjonowania placówki wysyłane będą poprzez ogłoszenia na panelu rodzica przez nauczycieli i przez dyrektora (właściciela) przedszkola.

Rozmowy indywidualne – konsultacje

Nauczyciele są dostępni na konsultacjach dla Rodziców przez cały rok, jeden raz w tygodniu, zgodnie z Kalendarzem Przedszkola zaprezentowanym na początku roku szkolnego. Najpóźniej dwa dni robocze przed spotkaniem prosimy o zapisanie się na konsultacje tak, by nauczyciel miał czas na przygotowanie się do spotkania. Prosimy o zgłaszanie potrzeby konsultacji poprzez wiadomość SMS / mailowo. Nauczyciel ma również prawo wezwać Rodzica na konsultacje i o tym fakcie Rodzice zostaną powiadomieni telefonicznie / mailowo.

Obserwacje Rodziców

Rodzice mają możliwość odwiedzenia klasy i obserwowania dzieci podczas ich pracy własnej. Termin wizyty musi być uzgodniony z wyprzedzeniem (minimum dwa dni wcześniej) z wychowawcami grupy. Niniejsze obserwacje mogą odbywać się dwa razy w roku (jeden raz na semestr) Przed obserwacją w grupie, otrzymają Państwo pisemne wytyczne, które pomogą Wam jak najlepiej skorzystać z obserwacji oraz zapewnić dzieciom i nauczycielom kontynuowanie normalnego toku pracy. Rodzic będzie miał okazję zaobserwować autentyczną pracę dziecka, o ile jego obecność nie będzie miała na nią wpływu.

Warsztaty i wykłady

W celu przybliżenia Państwa do pedagogiki Montessori oraz innych, istotnych dla nas tematów, w trakcie roku szkolnego odbywają się obowiązkowe warsztaty dla Rodziców. Ich harmonogram zostanie podany na początku roku szkolnego.

Dni otwarte

Raz w roku Rodzice będą zapraszani przez swoje dziecko do klasy po to, by ono samo mogło pokazać i zaprezentować z czym pracuje i co już umie. W klasie dostępny będzie nauczyciel, służący pomocą i odpowiedziami na pytania. Popołudnie to nie ma na celu sprawdzenia wiedzy ani umiejętności dziecka – ma pokazać to, z czym najbardziej lubi pracować w klasie. Wizyta ta trwa nie więcej niż 30 minut, ponieważ chcemy, aby każde chętne dziecko mogło komfortowo pokazać swoje ulubione pomoce i spędzić czas z Rodzicem w klasie. Termin popołudnia z Rodzicami zostanie podany w trakcie roku szkolnego.

Uczestnictwo Rodziców w życiu przedszkola:
Zachęcamy Państwa do czynnego uczestniczenia w życiu przedszkola poprzez:

 • obecność w wydarzeniach przedszkolnych (spotkania świąteczne, Dzień Rodziny, spotkanie indywidualne w semestrze zimowym i letnim)
 • przynoszenie warzyw i owoców, które wykorzystujemy do pracy dzieci (nauka obierania, krojenia)
 • pomoc w przygotowywaniu projektów (np. wypożyczenie pamiątek z podróży);
 • przynoszenie poczęstunku na wspólne imprezy;
 • dzielenie się z dziećmi swoimi pasjami, zainteresowaniami oraz informacjami o wykonywanym zawodzie.

„Przygotowanie otoczenia i przygotowanie nauczyciela to praktyczny fundament naszego wychowania. Postawa nauczyciela musi zawsze wynikać z miłości. Dziecku zawsze należne jest pierwsze miejsce.” (Maria Montessori, Domy dziecięce)

“W klasie Montessori dzieci uczą się, poznają ważne tematy, otrzymują prezentacje, jak pracować z pomocami Montessori, ale również gimnastykują się, rozwijają twórczo, śpiewają oraz zacieśniają więzi.”

“Częścią życia przedszkolnego po pracy własnej jest aktywność na świeżym powietrzu – spacery i zabawy w parku, na placu zabaw czy w innej przestrzeni oraz niecodzienne wydarzenia typu: przedstawienia, wycieczki, goście specjalni. O wszystkich wyjątkowych wydarzeniach będą Państwo na bieżąco informowani.”

Zapraszamy do rekrutacji

Adres

Przyjaźni 66/7
Wrocław

Telefon

733 499 403
730 282 390

Śledź nas