Przedszkole

Montessori Przyjaźni

FILOZOFIA I CELE EDUKACJI MONTESSORI

„Przygotowanie otoczenia i przygotowanie nauczyciela to praktyczny fundament naszego wychowania. Postawa nauczyciela musi zawsze wynikać z miłości. Dziecku zawsze należne jest pierwsze miejsce.” (Maria Montessori, Domy dziecięce)

Filozofia naszej placówki została zainspirowana ideą edukacji i wychowania człowieka, zgodną z założeniami dr Marii Montessori. Naszym celem jest wychowanie samodzielnego, wierzącego we własne siły i przekonanego o swojej wartości człowieka.

Nasze przedszkole to miejsce, w którym dzieci uczą się – za pośrednictwem zmysłów, bezpośredniego działania i doświadczenia – zgodnie z własnym tempem rozwoju, zainteresowaniami, możliwościami i ograniczeniami. Aby zapewnić im optymalne warunki do działania i doświadczania, sale w przedszkolu wyposażone są w oryginalne materiały, zwane materiałem rozwojowym Marii Montessori.

Jak realizujemy powyższe założenia?

Dajemy dzieciom przestrzeń na uczenie przez działanie, czyli własną aktywność w przemyślanym środowisku pedagogicznym, przy współpracy z nauczycielami. Głównymi cechami tej pracy są:

 • samodzielność – dzieci swobodnie wybierają rodzaj, miejsce, czas i formę pracy przy zachowaniu reguł społecznych; rozwijają indywidualne uzdolnienia i uczą się realnej oceny swoich umiejętności;
 • koncentracja – dzieci ćwiczą dokładność i wytrwałość przy wykonywaniu konkretnych działań, są zachęcane do kończenia rozpoczętych zadań;
 • lekcje ciszy – na nich dzieci uczą się współpracować w cichych zajęciach indywidu-alnych i grupowych;
 • porządek – dzieci zdobywają umiejętność przestrzegania porządku w otoczeniu i swoim działaniu;
 • społeczne reguły – dzieci zróżnicowane wiekowo są w tej samej grupie, która sprzyja wymianie wzajemnych zdolności i umiejętności;
 • obserwacja – jest kluczem dorosłych do poznania świata dziecka; nauczyciel z sza-cunkiem i uwagą obserwuje postępy i trudności dziecka, co pozwala mu poznać jego potrzeby i odpowiadać na nie;
 • indywidualny tok rozwoju każdego dziecka – dziecko otoczone jest uwagą i indywi-dualną opieką nauczyciela; pracuje według własnego tempa i możliwości, podejmu-jąc zadania, do których jest już gotowe.

Materiał dydaktyczny

Materiał dydaktyczny jest rozmieszczony w sali w taki sposób, że tworzy logicznie uporząd-kowaną całość programową. Umożliwia uczenie się dziecka od doświadczenia, po poznanie zmysłowe. Służy nie tylko rozwojowi intelektualnemu, ale także kształtowaniu się osobowości.
Oryginalny zestaw pomocy dydaktycznych, zwany Materiałem Montessori, posiada cechy takie, jak:

 1. prostota, precyzja i estetyka wykonania;
 2. stopniowanie trudności;
 3. dostosowanie do potrzeb rozwojowych dziecka;
 4. ograniczenie – dana pomoc występuje tylko w jednym egzemplarzu;
 5. budzi ciekawości i zainteresowanie dziecka;
 6. młodsze dzieci uczą się na konkretach, stopniowo zastępowanych coraz bardziej abstrakcyjnym materiałem
 7. konstrukcja umożliwiająca samodzielną kontrolę błędów;
 8. pomoce tworzą ciągi tematyczne.

Maria Montessori podzieliła swój materiał dydaktyczny na 5 kategorii:

 1. Życie codzienne – pomoce niezbędne do ćwiczeń życia praktycznego, związane z samoobsługą, troską o otoczenie i środowisko, kształtujący motorykę małą i pośrednio przygotowujący do pisania;
 2. Sensoryka – pomoce rozwijające poznanie zmysłowe, służące pobudzaniu aktywności umysłowej;
 3. Matematyka – pomoce uczące cyfr, liczb i rozwiązywania działań od konkretu po abstrakcję;
 4. Język – pomoce wzbogacające słownictwo, uczące czytania i pisania;
 5. Wiedza Kosmiczna (Kultura) – pomoce dające wiedzę o otaczającym nas świecie.

JAK WYGLĄDA ŻYCIE W NASZYM PRZEDSZKOLU?

Zależy nam, aby atmosfera panująca w naszym przedszkolu dawała dzieciom poczucie bezpieczeństwa, radość i inspirowała do nauki. Dzieci mają tutaj czas zarówno na poznawanie, doświadczanie, jak i odpoczynek oraz zabawę z innymi.

W klasie Montessori dzieci uczą się, poznają ważne tematy, otrzymują prezentacje, jak pracować z pomocami Montessori, ale również gimnastykują się, rozwijają twórczo, śpiewają oraz zacieśniają więzi.

Poranny czas „pracy własnej” jest to okres, w którym dzieci poznają świat korzystając z materiałów Montessori oraz innych pomocy dydaktycznych stworzonych specjalnie dla nich w tym duchu. Pracę własną traktujemy jako przywilej, a nie obowiązek. Każdemu dziecku dajemy przestrzeń na wybór materiału dydaktycznego i czas operowania nim. Zachęcamy do aktywności, proponujemy konkretne pomoce, ale rozumiemy, że dziecko może być zmęczone albo niezainteresowane danym materiałem, w konkretnym czasie. Uczymy szacunku dla atmosfery pracy, a to oznacza, że nie zgadzamy się w tym czasie na zachowania, które destabilizują pracę innych dzieci. Dziecko, które wybrało pomoc dydaktyczną, może z niej korzystać tak długo, jak tylko chce, o ile traktuje ją z należytym szacunkiem i odpowiednio z niej korzysta tj. realizuje cele materiału. Praca z pomocami Montessori odbywa się indywidualnie lub w niewielkich grupach.
W czasie pracy własnej dzieci również jedzą śniadanie, sprzątają, pomagają innym oraz biorą udział w projektach. Dzięki temu uczą się współpracy, samodzielności i wrażliwości na potrzeby własne i innych.

Czas pracy własnej kończy się porządkowaniem klasy – nauczyciele i dzieci sprzątają rzeczy rozsypane i porozrzucane, odkładają przedmioty na miejsce, zasuwają krzesła itp. Każde dziecko ma obowiązek uporządkowania przestrzeni po swojej pracy.

Po sprzątaniu następuje południowy krąg – kluczowe spotkanie w ciągu dnia. Jest to czas na naukę relacji społecznych i zarządzania emocjami oraz realizację podstawy programowej. Na kręgu istnieje możliwość ekspresji dziecka. Dzieci mogą opowiedzieć wówczas czego doświadczyły, jak się czują, czego pragną, jakie mają potrzeby. Jest to okazja do rozwijania umiejętności wypowiadania się i wzajemnego słuchania. Ma to oczywiście miejsce również poza kręgami.

Na krąg – czyli spotkanie grupowe – zapraszamy również innych członków Rodziny, którzy mogą podzielić się swoją pasją, opowiedzieć o swoim zawodzie, ciekawym doświadczeniu czy poczytać. Zachęcamy Państwa do aktywności w tym obszarze. Nie ma nic bardziej cennego dla dziecka, jak odwiedziny jego własnego Rodzica w przedszkolu. Czuje się wówczas dumne i docenione.

Częścią życia przedszkolnego po pracy własnej jest aktywność na świeżym powietrzu – spacery i zabawy w parku, na placu zabaw czy w innej przestrzeni oraz niecodzienne wydarzenia typu: przedstawienia, wycieczki, goście specjalni. O wszystkich wyjątkowych wydarzeniach będą Państwo na bieżąco informowani.

Dzieci mają możliwość wypoczynku oraz snu, jeśli tego potrzebują. Nie zmuszamy ich do spania, a tworzymy komfortowe warunki do odprężenia. Według aktualnych przepisów te dzieci, które przebywają w przedszkolu więcej, niż pięć godzin dziennie, muszą mieć zapewnione warunki do odpoczynku i snu. W naszym przedszkolu znajdują się wygodne leżaczki. Prosimy Rodziców tych dzieci, które pozostają w placówce więcej, niż pięć godzin o zaopatrzenie ich w niewielką poduszkę i kocyk. Co jakiś czas będziemy oddawać je do prania, prosząc o ponowne przyniesienie.

Oprócz codziennych zajęć tj. pracy własnej z materiałem montessoriańskim oraz zajęć na kręgu, zapewniamy zajęcia z językiem angielskim, plastyczne, rytmikę oraz zajęcia dodatkowe, przypisane na dany rok szkolny.

W naszym przedszkolu funkcjonują grupy mieszane wiekowo – tworzą je dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat. Taka grupa jest naturalna, swoją strukturą przypomina rodzinę, a przebywające w niej dziecko zajmuje różne pozycje społeczne i pełni poszczególne role. Starsze dzieci uczą się pomagania młodszym, kształtując swoją empatię (czują się potrzebne), co wzmacnia ich poczucie odpowiedzialności. Dzieci 6-letnie realizują roczne, obowiązkowe przygotowanie przedszkolne. Młodsze dzieci czerpią inspiracje, poprzez obserwowanie starszych dzieci pracujących w tym samym otoczeniu. Chętnie je naśladują, przejmują od nich wiedzę i przyzwyczajenia, dzielą doświadczenia. Uczą się wyrażania swoich próśb i przyjmowania pomocy.
Nauczyciel jest łącznikiem i pomocnikiem, tłumaczem skomplikowanego czasem świata. Odpowiada na potrzeby dziecka, prezentuje, jak pracować z danymi pomocami, pozwala mu dokonywać wyborów i powtarzać pracę, w celu doskonalenia umiejętności oraz rozwijania koncentracji. Prowadzi indywidualną obserwację każdego dziecka i na bieżąco wie, jaki poziom umiejętności ono posiada. Nauczyciel odnotowuje w swoich dokumentach, gdy:

 1. dziecku została zaprezentowana praca z daną pomocą;
 2. dziecko samodzielnie z nią pracuje;
 3. dziecko posiadło umiejętność, której nabyciu służy dany materiał.

Pod koniec roku przedszkolnego dostaną Państwo pisemną informację dotyczącą Waszego dziecka, a nauczyciele zaproszą Państwa na rozmowę indywidualną, by tę informację omówić. Ponadto, w ciągu całego roku, mają Państwo możliwość zapisania się na konsultacje z nauczycielami.

Zdarza się, że nauczyciel zaobserwuje, iż dziecko ma jakiś problem, który skutkuje potrzebą jego wsparcia czy szeroko rozumianej interwencji. W takim wypadku dokumentuje on swoje obserwacje i konsultuje z dyrekcją przedszkola. Rodzice dziecka zostaną zaproszeni na spotkanie, na którym zostanie ustalona dalsza ścieżka postępowania, omówione zostaną wskazania do dalszych obserwacji czy konsultacji ze specjalistami.

„Przygotowanie otoczenia i przygotowanie nauczyciela to praktyczny fundament naszego wychowania. Postawa nauczyciela musi zawsze wynikać z miłości. Dziecku zawsze należne jest pierwsze miejsce.” (Maria Montessori, Domy dziecięce)

“W klasie Montessori dzieci uczą się, poznają ważne tematy, otrzymują prezentacje, jak pracować z pomocami Montessori, ale również gimnastykują się, rozwijają twórczo, śpiewają oraz zacieśniają więzi.”

“Częścią życia przedszkolnego po pracy własnej jest aktywność na świeżym powietrzu – spacery i zabawy w parku, na placu zabaw czy w innej przestrzeni oraz niecodzienne wydarzenia typu: przedstawienia, wycieczki, goście specjalni. O wszystkich wyjątkowych wydarzeniach będą Państwo na bieżąco informowani.”

Zapraszamy do rekrutacji

Adres

Przyjaźni 66/7
Wrocław

Telefon

733 499 403
730 282 390

Śledź nas